Конкурсно ажалнууд

Бато Жамбалов. Урихан шарайтай эжынгээ ашыень харюулжа ябахаб даа.

Доржиева Д.С. Эжынгээ урихан шарайе эльгэлэн, һанан дурсанам…

Цырен-Дулма Дымбрылова. Эжыдээ

Жалсанов Аюши. «Хүн болохо багаһаа» гээд хүгшэн эжытэй хөөрэлдөөн

Туяна Будажанаева. Эжынгээ мэргэжэл шэлэхэб

Цыбигма Доржиева.Наһанайм зула. Гурбан exэ тулгамнай — Эхэнэр, Эхэ, Эхэ Орон

Цыбикова Соелма. Урихан эжым шарайһаа үлгэн дэлхэй дулаахан

Цыден Доржиев. Эрхим багша – минии эжы

Цыбикжапова Цырен-Дулма. Сэдьхэлэй оёорhоо гараhан үгэнүүд…

Цыренжапова Соёлма Дугаровна. Эхын гарнууд

Сурена Пригнаева. Энхэргэн минии эжы

Эрдынеева Алима. Эхэ хүнэй энхэргэн hайхан зүрхэн

Жэбзэн Сангалова. Урихан эжым шарайhаа үлгэн дэлхэй дулаахан