Зүрхэ сэдьхэлэйм тэрэ дууе…

Зүрхэ сэдьхэлэйм тэрэ дууе…

Багаһаа хойшо бирагүйхэн

Бүдэхир һула хоолойтой аад

Энэ тэрэ дуунай аялгые

Энхэрэн һайхашаан ябагша һэм.

Харин тэрэ хабарай үдэшэ

Хажуудаш зэргэлжэ һуухадаа

Ирагуу гоё инагай дууе

Эхилээгүйдөө халаглааб.

Зүгөөр тэрэ ирагуу дуумни

Зосооһоом гэнтэ булгилаа

Зүрхэ сэдьхэлэйм тэрэ дууе

Зүгтөөл ганса ши шагнааш.