Холын аянай халуун тооһондо

***

Холын аянай халуун тооһондо

Хаташаһан уралтай аяншан

Тунгалаг булагай  уһые амасаад

Тэниглэн сэдьхэлтэй саашалдаг.

 

Харин тэрэ харьялаа булагхан

Хэдэн олониие садхаабашье,

Арюухан, тунгалаг, дүүрэн лэ зандаа

Ангаһан бусадые хүлеэдэг.