Далай

Дошхорно шуурган. Тойроод балай.

Долгилон бусална, хөөhэтэн далай.

Эбхэрэн тэрэ наншана хабсагай

Эрьегүй һабадаа багтажа яданхай.

 

Харин һалхин дурандаа аашалаад,

Холые зорин, аладтан саашалаа.

Номгорон тэниижэ нойрсоһон далай

Нойрмогоор эльбэнэ,

     һаймһаран хабсагай.