ЗҮҮДЭН

Сэнхир тэнгэриин

               сэбдэг аласһаа

Шэнгэн гэрэлээ

                    һара сасана.

Номгон һүниин

                     бүрхөөг доро

Нойрсон дайда һажана.

        Хон-жэн.

          Хооһон.

            Хаанабиб иихэдээ?

Хээрын сагаан губида

                               гүб?

Үлэн нохойнууд

                    үргэһэн соогоо

Улилдан зүрхыем сошооно.

Хаанабши, инагни?

Хаанаш байһыеш

                  мэдэнэгүйб.

Хаана нэгэ тээ

Хариин дайдада

                 хэбэртэйш…

Гансаардан, нүхэрни,

                намдаал иигэжэ

Гаглюун тэнгэри

               шэртэнэ гүш?

Мүлимэл һарын

               мүнгэлиг толон соо

Мундэлһэн шарайеш

                харадаг һайб.

Харахан нюдэнэйш

                һаруул гэрэл соо

Харанхын һүүдэр

                һүнэдэг һай…

     Хон -жэн.

       Хооһон.

          Хаанабиб, хэлыш,

Хээрын сагаан губида гүб?

Хахархай үүлэнэй

                 хормойдо орёолдон,

Хамаг нюураа

                     һара хушана.

Уйтай харанхы

             һүүдэртэ дарагдан,

Үлгэн дайда нойрсоно.

Уйдхарта уйтарһан

                  ойндомни

Улилдан нохойнууд

                   байгаа һэн…