Гэрэл мэтэ нуурай нюрууда…

                                                                   

                                                                               ***

Гэрэл мэтэ нуурай  нюрууда

Гэрэлтэн харагдаа эрьеын хуһан

Харин удаан болонгүй, халаг,

Һалхин бушоо. Уһан – алаг.

Хуһанай гэрэл хухараад дууһаа.

Хуһан найган дуугаа дуулаа.