Сэсэг

Нарата зунай

Намжаа үдэрнүүд барагдаад,

Намаа сэсэгхэн

Набшаа гүбин хагдараа…

 

Хатаһан эшынь

Хайрагүйгөөр дайрасагаан

Хайшаа алхалан

Хажуугаарнь яарабаш?

 

Харин хабарай

Хангил талаяа эрьехэдэ,

Хөөрхэн сэсэг

Хүсэхэ орон задархал.

 

Дун сагаан

Дурдам торгон буурсагтань

Дураяа абтан

Дуугаа татаха бэшэ аалши?