Эхэ

Мүнөөл үдэр, хайшаншье гээд һэм,

Мүнгэн толгойеш адаглан һуутараа,

Урихан шарайеш отолон зураһан

Уршалаануудые гэнтэл харажархёоб.

 

Олон даа тэдэ урагшаашье, хойшоошье

Ото зүһэнхэй магнайеш, хасарыш.

Үнэтэ номой үгүүлэл мүрнүүдтэл,

Үнгэрһэн наһанайш үльгэрые хөөрэнэл…

 

…Һанадагби мүнөөшье: һүүдэгэр дэнгэй

Һүлмэгэр туяа һарын толонтой

Дараансын даршаатай набтархан гэр соомнай

Дуугүйгөөр худхалдан тэмсэнэ.

 

Халуундаа тэршэлжэ, дэмырэн хүбүүншни

Хажуудаш аалихан гэншэнэ.

Хасар урууш урдаһан нёлбоһоо аршажа,

Ханаараа эжэлүүдгүй бурханаа бэдэрнэш.

 

Гансахан үрынгөө гасаланда баригдан,

Гарһаашни мултаршан алдажа байхада —

Түрүүшын уршалаа тэрээхэн һүниие

Тамгалан шарайдаш зуражашье болоо.

 

Дайнай дүлэнэй утаа тунаһан

Дүшөөд онуудай хүшэр үдэрнүүд,

Эртын хабарай нэгэ үглөөгүүр

Эсэгэ тухай ерэһэн мэдээн —

 

Бултадаа, бултадаа шинии шарайда

Бэшээтэй эли мүнөөшье үлөөл.

 

Харин мүнөө, ехэ болонхой,

Хэдышье шамайгаа ямбалан ябахадааш,

Эдээхэн уршалаа баллаха хүсэгүйдэм,

Эжымни, намайгаа хүлисөөрэй.