Александр Жалсанов

Александр Жалсанов. “Шэнэ нэрэ.”

Ким Цыденов… Энэ нэрые үргэн олон уншагшад үшөө дуулаагүй бэзэ. Магад манай газетэдэ гараһан “Улаагай харгы”, “Эхэ” гэһэн шүлэгүүдыень уншаһаншье байжа магад. Гэбэшье прозоор бэшэдэг Ким Цыденовые мэдэхэгүйт. Ушар юуб гэхэдэ, тэрэнэй бэшэһэн рассказуудай түрүүшын ном һаяхан Буряадай уран зохёолшодой Союзда зүбшэн хэлсэгдээ.

Хүнэй сэдьхэл, бодол зүбөөр таажа, лирикын долгитой шадамараар холбон, хурса хёрхоор бултыень тэмдэглэн бэшэгдэһэн Ким Цыденовэй расскаазууд, этюудүүд тон һонирхолтойдо тоологдоод, үндэр сэгнэлтэдэ хүртөө. Тэрэнэй уян зөөлэн хэлэн, али бүхы юумые өөрынгөө ойлгосоор зураглан харуулха, гүнзэгы философско тобшололнуудые ажабайдалһаа һабагша татан гаргаха гэжэ һэдэдэгыень онсолон зааха зуураа, зарим мэдээжэ уран зохёолшод, жэшээлхэдэ, Чимит Цыдендамбаев нүхэр Цыденовэй рассказуудта бодото байдалые тойруугаар, таамагаар халуулдаг ушар бии байна гэжэ тэмдэглээ. Тэдэнэйнь дундаһаа “Хээрэ” гэжэ рассказ композиционно талаараа һулашаг, ута болобошье, юрэнхы дээрээ һайн сэгнэлтэдэ хүртөө. Тэрээнь соонь ажабайдал, юрын бурят хүнэй сэдьхэл, мүн образнуудайнь хүгжэлтэ зүбөөр, этигэмээр дамжуулагданхай. Энээн тухай Ц.Дамдинжапов хэлэһэн байна. Мүн бусадшье рассказууд тухайдань һанамжануудаа хэлэһэн нүхэд манай буряад литературада үшөө нэгэ шэнэ нэрэ бии болобо гэжэ тэмдэглээ.        Залуу уран зохёолшо Ким Цыденов мүнөө жэл Буряадай гүрэнэй багшанарай дээдэ һургуулиин түүхэ болон хэлэ бэшэгэй факультет дүүргэжэ, ажабайдалай үргэн харгыда гарахаяа байнхай. Энэ ушарые хараада абажа, саашанхы ажал хэрэгтэнь үнэн зүрхэнэй амжалта хүсэе.

«Буряад үнэн», 1960 оной февралиин 21.