Уран зураг

5 — 8 — дахи классууд

1 — дэхи һуури

Пригнаева Сурена, Эгэтын-Адагай дунда һургуулизураг1

 

2 — дохи һуури

Бадмаева Бэлигма, Нарһатын 1-дэхи дунда һургуули

Рисунок1

 

3 -дахи һуури

Стародумова Настя, Погромнын дунда һургуули

Рисунок2

 

9-11 классууд

1 — дэхи һуури

Цыбенов Амгалан, Иисэнгын дунда һургуулиРисунок3

2 — дохи һуури

Доржиев Солбон, Үльдэргын дунда һургуулиРисунок4

 

3 — дахи һуури

Раднобазарова С., Нарһатын 1-дэхи дунда һургуули

Рисунок5

Ехэшүүл

1 — дахи һуури

Дамбаева Ц.Д., НарһатаРисунок6

2- дохи һуури

Ширапова Д.Х., Үльдэргэ

Рисунок7

3 — дахи һуури

Балданова М.С., Погромно

Рисунок8