Фотогалерей “…Огторгойн үүлэнүүд — Орон түбиин — Оройн шэмэгүүд”, 2017 он

Фотозураг дээрэ дараад, ехэ болгон харагты.