Намаа сэсэгүүд

Нарата зунай

                 Намжаа хаһа барагдаа,

Намилзаһан

                        Намаа сэсэгүүд хагдараа…

           Хатаһан шэлбыень

                Харангүйгөөр, үрхирсэ

             Хамуурдан гэшхээд,

                      Хайшаа мундуу яаранаш?

      Тэнюун хабарай

          Тэхэрижэ ерэхэдэ,

                                                    талаарнай

      Намаа сэсэгүүд

                       Наһаяа эрьежэ задархал,

 Дун сагаахан

                        Дурдам хоншуу дэлбээрээ

         Дуран, бодолойш

                   Дууе дахинаа һэреэхэл.