Улаагай харгы

  I

Аляабар унаганай

Адуун соогоо хүхиһэндэл,

Аглаг талынгаа

Альган дээрэ бухиндан,

Эдир наһам

Энэ харгы дээр үнгэрөөл.

Энэ харгын

Элһэн – минии нааданхайл.

Намжаа нютагайм

Нарата талаар годирһоор,

Набтар, үндэр

Нахид хүтэлөөр үлхэлдэн,

Хүхэрэгшэ холын

Хүртэшэгүй алас руу

Хүсэлыем тэрэ

Хүтэлэн абаашадаг бэлэй даа.

Зүгөөр тэрэ

Зүггүй холын юртэмсэ

Зүүдэн мэтэ,

Зэрэлгээтэн мэлмэрээд,

Аяар холын

Арьял мантан хаданууд руу

Һунан ошоод,

Һураггүй болодог – жэгтэй һэн.

Хаа ганса

Хээрын һалхин эшхэрээд,

Харгые зубшаһан

Телеграфай утаһанда

Уйтай шэнгэн

Уянгатай аялгаа

Хүгжэм мэтээр

Хуурдан утаар татадаг һэн.

Харин мүнөөл

Хээрын тэрэ аялгын

Хамаг уянгы

Хараһан мэтэ ойлгоолби:

Үгэгүй энэ дуун

Үбгэн баабайм хөөрэдэг

Үльгэр мэтэ

Урда сагые һануулаа –

Үншэн хүүхэнэй

Үхэр адуулан уйлахы;

Улаашан үбгэнэй

Утаар татан дуулахы;

Хаатаршанай гэнжын

Хажар хүйтөөр хангирхы;

Харуу ноёной

Хахир шангаар хашхархы…

    II

Хүйтэн.

Харанхы.

Хүбэнэг саһа бударган,

Хүбшэ, талаар

Хүүюур һалхин шуухирна.

Нюсэгэн һарын

Нюурынь даараад жабарһаа

Нюугдана ха,

Үүлөөр бэеэ далдалан.

Үндэр тэнгэриин

Үршөөл хүлеэһэн юумэдэл,

Үе-үе

Үлэнхэ шононууд улилдан,

Һургамал журамаар

Һубарилдаһан зонуудай

Халуун мүрынь

Харгы зубшан мүшхэнэ.

Аласай холые

Алхасаараа хэмнэжэ,

Аяшарһан, зүдэрһэн

Арадай хүбүүд галгинал…

Гэшхэсэнь тэдэнэй

Гэнжын дуугаар ярьяжа,

Сэбдэг һүниин

Сууряан болон даршанал.

Һарын толоноор

Һалиран ябаашадай хоёр тээ

Хасаг жадын

Хурса үзүүр жэрынэ.

Хэды хүсэл,

Хэды зориг эбхэрээд,

Хүдэр түмэрэй

Хүбшэргэдэ хүшэгдэн,

Холын холо

Хүйтэн саһата хизаарта

Харата сэмүүн

Хаанай хууляар намнагдааб!

Хосороол зариманиинь

Холын минии хизаарта.

Харин тэдэнэй

Халуун хүсэл һүнөөгүй:

Россин һүлдэ –

Улаан галай ошые

Унтараангүй,

Унайта таладам хүргөөлта.

Тэрээхэн ошоной

Тэмсэлдэ уряалһан ульһые

Түрэл Буряадайм

Тулиһан зонууд дэгжээжэ,

Октябриин шуурганай

Омог хүсэндэ үлеэлгэн,

Орон дайдынгаа

Оморюун дээгүүр дүлэдүүлээл.

Хүүен носоһон

Халуун агуу дүлэндэнь

Хуушан сагай

Хур, хагда шатаагаад,

Шэнэ хүнүүд

Шэнэ хүрьһэ онгилон,

Шэнэ сагай

Сэнтэ үрэһэ таряа һэн.

III

Улаагай харгы!..

Урда сагайш түүхые

Ухаандаа шэбшэн,

Ухаа, добоор алхалнаб.

… Хүтэлэй саанаһаа

Хүүен гэнтэ харагдаад,

Автомашинануудай

Амбан хамбы һубарилдаа.

Колхоз нютагайм

Хүбүүд, басагад хүхюутэй,

Хүсэтэ мотоорой

Хүгжэм доро дуулалдан,

Арадай ажалай

Арьбан ургасын дээжые

Аба оронойнгоо

Абдар тээшэ хүргэнэл.

Мундуу даа

Энэ дууниинь –

Мушхаран ябаһан долгиндол.

Сэнгүү даа

Энэ дууниинь –

Сэнхир хабарай һэбшээндэл.

Үргэн талым

Үгэгүй дууниинь иигэжэ

Үлгэн дайдым

Үльгэр болон шэнхинээ!