Эсэгынгээ, хани нүхэрэйнгөө нэрэ мүнхэлэн…

Түшэжэ ябаһан гэр бүлэшни

Гараар бэшэ,

Ураар бүтээгдэһэн

Галтама,

Гамнама хүшөө болонол.

Г.Чимитов

Ким Шойдопович Цыденовэй гэр бүлэ «Намжил Нимбуевай уншалгануудай» үедэ эсэгынгээ, хани нүхэрэйнгөө нангин шулуун хүшөөгэй хажууда,  2008 оной июниин 12