«Уянгын сэсэрлигэй» эхи табилгын үедэ

«Уянгын сэсэрлигэй» эхин табилгада Ким Цыденовэй гэр бүлынхид тон ехэ хубитаяа оруулһан юм.

 Намжил Нимбуевэй хүшөө шулуун үшөө гансаараа… Проект түсэблэгдэхэ үе. 2008 оной апрель һара.