Эсэгынгээ харгыгаар…

фото 2

фото 1

Ким Цыденов — ВЛКСМ -эй XV -дахи съездын делегат, Москва хото, 1966 он

фото 1

Виндарья Цыденова (басаганиинь) — ВЛКСМ -эй XVIII -дахи съездын делегат, Москва хото, 1978 он