Ким Цыденовэй нэрэмжэтэ мүрысөөнүүд

«Эхэ нютаг — эльгэн тоонто», 2013 он 

«Урихан эжым шарайһаа үлгэн дэлхэй дулаахан», 2014 он

«Зургаадахи океан – хүн түрэлтэнэй заяан», 2016 он

“…Огторгойн үүлэнүүд — Орон түбиин — Оройн шэмэгүүд”, 2017 он

«…Дуран, бодолойш дууе дахинаа hэреэхэл», 2018 он.