Прозо

Харгы/ Дорога

Эхэ/ Мать

Хээрэ/ На покосе

Ганса гэр/Одинокий домик

Дондогой һайндэр/ Праздник Дондока

Дуран ба мүнгэн

Нэгэ үдэр/ Один день или такое далекое детство

Жаахан борохон инзаган/ … И маленький серый козлёнок

Наранай хэлтэрхэй

Хаданууд

Шүдхэр

Эхын дуран. Уянга 

Эсэгын нэрэ